STATUT FUNDACJI BOMIS®

 

ROZDZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja BOMIS”, zwana dalej Fundacją, powołana jest aktem notarialnym sporządzonym przez Krzysztofa Dynowskiego notariusza w Poznaniu, dnia 6 kwietnia 2017 r., repetytorium A nr 945/2017 i działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, oraz niniejszego Statutu.   

2. Fundacja ustanowiona jest przez Marzenę Raźniewska-Półkoszek, zwaną dalej Fundatorem.

3. Siedzibą Fundacji jest Poznań.

4. Właściwym ministrem jest Minister Rozwoju.

5. Terenem  działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej polskiej.       

6. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji celów Fundacji.

7. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i innych fundacji.

8. Fundacja korzysta z licencji na znak towarowy „BOMIS®” zarejestrowany i prawnie chronionym w EUIPO – 015305451 UE [znak słowny] i UP RP – 137541[znak słowny].

 

ROZDZAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA

Cele działania Fundacji

1. Wyznaczanie standardów pracy profesjonalistów zajmujących się wycenami aktywów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstw i instytucji publicznych, doradztwem gospodarczym oraz mediacjami gospodarczym i cywilnymi.

2. Propagowanie etycznych postaw profesjonalistów ds. wycen, doradztwa i mediacji wobec zleceniodawców prywatnych, instytucji publicznych i innych uczestników rynku.

3. Zwiększanie świadomości wśród zleceniodawców prywatnych i instytucji publicznych w zakresie:

- istoty zamawianych usług rzeczoznawczych [wyceny, opinie], doradczych [wyceny, opinie, analizy] i prawnych [mediacje w sporach];

- kompetencji i odpowiedzialności profesjonalistów świadczących ww. usługi;

- własnych praw i obowiązków w relacji z profesjonalistami.

4. Wsparcie administracji rządowej i samorządowej, sądownictwa i administracji publicznej we współpracy z  profesjonalistami ds. wycen, doradztwa i mediacji.

5. Propagowanie standardów pracy profesjonalistów ds. wycen, doradztwa i mediacji wśród innych uczestników rynku usługodawców. 

 

Formy działania Fundacji

1. Zarządzanie listami imiennymi profesjonalistów ds. wycen, doradztwa i mediacji, którzy legitymują się uprawnieniami i potwierdzonymi kompetencjami.

2. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjnej, lobbingowej, wydawniczej, w w szczególności:

- organizację konferencji integrujących rynek usługodawców i usługobiorców;

- wydawanie publikacji tematycznie związanych z działalnością specjalistów;

- angażowanie się społeczne poprzez konsultacje i opinie w projekty ustawodawcze;

- współpracę ze szkołami wyższymi oraz zrzeszeniami specjalistów;

- prowadzenie projektów badawczych.

3. Wydawanie opinii w sprawach spornych wynikłych na skutek aktywności zawodowej profesjonalistów ds. wycen, doradztwa i mediacji. 

 

ROZDZIAŁ III

WŁADZE FUNDACJI Z PRAWAMI  I OBOWIĄZKAMI

1. Organami władzy w Fundacji są: Fundator, Rada Fundacji, Zarząd Fundacji.

2. Fundator ma prawa i obowiązki:  

- powoływania i odwoływania członków Rady Fundacji w liczbie od 3 do 5 osób;

- powoływania i odwoływania zarządu w liczbie od 1 do 3 osób;

- Fundator może zostać członkiem Zarządu;

- przedstawia Radzie Fundacji propozycje ewentualnego wynagrodzenia członków Zarządu;

- w przypadku gdy Zarząd nie jest jednocześnie Fundatorem, korzystania z prawa uchylania uchwał Zarządu, jeżeli sprzeciwiają się one celom Fundacji lub w ocenie Fundatora są szkodliwe dla Fundacji.  

3. Rada Fundacji ma prawa i obowiązki:

- powoływania i odwoływania członków Zarządu Fundacji w przypadku nie powołania przez Fundatora Zarządu w przeciągu 30 dni od wygaśnięcia mandatu poprzednim członkom Zarządu;

- opiniowania podjętych lub planowanych działań Zarządu Fundacji;

- ustalania wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji;

- rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu oraz udzielanie jego członkom absolutorium z działania;

- wyrażania zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych;

- prowadzenia innych czynności z zakresu kontroli i nadzoru prac Fundacji;

- zmiany statutu Fundacji.

4. Zarząd Fundacji ma prawa i obowiązki:  

- realizacji celów statutowych Fundacji;

- składania oświadczeń i reprezentowania Fundacji jednoosobowo;

- podejmowania działań zarządczych we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla Fundatora i Rady Fundacji.

- rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

 

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK FUNDACJI 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 10 000 zł [dziesięć tysięcy] zł wniesiony w całości przez Fundatora.

2. Na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona będzie z funduszu założycielskiego kwota 8 000 [osiem tysięcy] zł.

2. Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swoim majątkiem.

3. Cały dochód osiągany przez Fundację będzie przeznaczany na realizację celów statutowych.

4. Fundacja pozyskiwać będzie środki na działania z:

- funduszu założycielskiego,

- darowizn, spadków, zapisów,

- subwencji, dotacji i grantów, otrzymanych od osób fizycznych, prawnych oraz instytucji, krajowych i zagranicznych,

- dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,     

- dochodów z majątku Fundacji,

- odsetek bankowych,

- dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Przedmiotem działalności pożytku publicznego jest:

1. Wyznaczanie standardów pracy profesjonalistów zajmujących się wycenami aktywów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstw i instytucji publicznych, doradztwem gospodarczym oraz mediacjami gospodarczym i cywilnymi.

2. Propagowanie etycznych postaw profesjonalistów ds. wycen, doradztwa i mediacji wobec zleceniodawców prywatnych, instytucji publicznych i innych uczestników rynku.

3. Zwiększanie świadomości wśród zleceniodawców prywatnych i instytucji publicznych w zakresie

- istoty zamawianych usług rzeczoznawczych [wyceny, opinie] doradczych [wyceny, opinie, analizy] i prawnych [mediacje w sporach];

- kompetencji i odpowiedzialności profesjonalistów świadczących te usługi;

- własnych praw i obowiązków wobec profesjonalistów.

4. Wsparcie administracji rządowej i samorządowej, sądownictwa i administracji publicznej we współpracy z  profesjonalistami ds. wycen, doradztwa i mediacji.

5. Propagowanie standardów pracy profesjonalistów ds. wycen, doradztwa i mediacji w wśród innych uczestników rynku wykonawców.

 

ROZDZIAŁ VI

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

1.Fundacja prowadzi w kraju i zagranicą działalność gospodarczą jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w rozmiarach służących realizacji statutowych celów Fundacji, a nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na cele statutowe.  

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

- działalność organizacji profesjonalnych PKD 94.12.Z,

- działalność organizacji komercyjnych i pracodawców PKD 94. 11.Z,

- działalność wydawnicza PKD 58.1    

- działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych PKD.59.11.Z,

- działalność portali internetowych (PKD.63.12.Z),

- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD.63.99.Z),   

- badanie rynku i opinii publicznej (PKD.73.20.Z),                                                                     

- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD.82.30.Z),                                

- działalność wspomagająca edukację (PKD.85.60.Z).    

 

ROZDZIAŁ 7

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i rozmiar środków przeznaczonych na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.

3. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad.

4. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji do 50 000 zł.

5. Wydatki w walutach obcych ponoszone w kraju i za granicą są finansowane z posiadanych przez Fundację zagranicznych środków płatniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.Zabronione jest:

- udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, Zarządu Fundacji, Rady Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";

- przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, Zarządu Fundacji, Rady Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

- wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, Zarządu Fundacji, Rady Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji;

- zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundator, Zarząd Fundacji, Rada Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAL VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana statutu Fundacji następuje w drodze uchwały podjętej przez Radę Fundacji.

2. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.