II Forum BOMIS Mediacje 2019


Obligatoryjność mediacji pracowniczej w mejscu pracy - szansa czy zagrożenie? 

Poznań, Fundacja BOMIS, 17 grudnia 2019 r. 

 

    

 

CELE SPOTKANIA 

 

  • propagowanie ugodowych metod rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy jako najbardziej opłacalnych z perspektywy poszczególnych pracowników, jak i całej organizacji; 
  • wymiana doświadczeń między osobami pełniącymi funkcję mediatora wewnętrznego, funkcje kadrowe lub funkcję członków zespołów ds. zapobiegania nieprawidłowościom w zakładach pracy; 
  • dostarczenie wiedzy uczestnikom spotkania na temat podstaw formalnych instytucji mediacji, jej atutów w zestawieniu z innymi formami rozwiązywania konfliktów wewnątrz organizacji.

 

 

PROGRAM SPOTKANIA [godz. 10.00 –13.30]

9.45– 10.00 

Recepcja uczestników, przekazanie materiałów konferencyjnych, rozmowy indywidualne 

10.00 – 10.10

Powitanie gości, przedstawienie łączących uczestników zagadnień.

Preleget

Marzena Raźniewska – Półkoszek, prezes Zarządu Fundacji BOMIS®

 

10.10 – 10.50

Instytucja mediacji – uregulowania prawne a świadomości społeczna i organizacyjna

Prelegent:

Agnieszka Lisek – prezes Zarządu Wielkopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji 

 

10.50 – 11. 30

Obligatoryjność mediacji pracowniczej – jaką ma wartość w porównaniu z innymi formami rozwiązywania sporów w miejscu pracy? 

Prelegent

Marzena Raźniewska – Półkoszek, prezes Zarządu Fundacji BOMIS®

 

11.30 – 11.45 

Przerwa, rozmowy kuluarowe

 

11.45 – 12.15

Dobre praktyki w stosowaniu mediacji pracowniczej w Urzędzie Miasta Poznania 

Prelegent

Maria Kuśnierz – kierownik Oddziału Rozwoju Kadr Urzędu Miasta Poznania

 

12.15 – 12.45 

Dobre praktyki w stosowaniu mediacji pracowniczej w Izbie Administracji Skarbowej              w Poznaniu  

Prelegent

Przedstawiciel - Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu 

 

12.45- 13.30 

Warsztaty – obligatoryjność mediacji: „za” a nawet  „przeciw”, a także „za, ale…”

Badanie ankietowe wśród uczestników Forum na temat potrzeby stosowania mediacji  w miejscu pracy. 

Dyskusja uczestników w oparciu o argument. 

Prezentacja wyników ankiety. 

Wnioski - co możemy wspólnie zrobić w sprawie promocji mediacji w miejscu pracy? 

Zakończenie spotkania.

 

 ZGŁOSZENIE